Regulamin odbioru nagród Moto Orkiestry WOŚP

 

§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

 1. Dostarczającym nagrody w postaci „weekendu z 7 osobowym pojazdem klasy premium” na licytacji Moto Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej przez Wielką Orkiestrę świątecznej Pomocy zwaną dalej „Organizatorem” są spółki: ZG Finance Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie oraz Ideal Profession Sp.o.o. siedzibą w Warszawie zwane dalej „Przyrzekającym.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Licytacja jest organizowana w dniu 13 stycznia 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie licytacji nastąpi dnia 13 stycznia 2019r.
 3. Za realizację i obsługę licytacji odpowiedzialny jest Organizator.
 4. Licytacja, prowadzona jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

§3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne lub osoby prawne. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Licytacji nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.
 3. Zwycięzcami Licytacji są Uczestnicy, którzy wylicytowali za najwyższą kwotę Voucher uprawniający do odbioru nagrody.

§4. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
 2. Nagrodami w Konkursie są:2 x wynajęcie 7 osobowego samochodu klasy premium na 2 dni.

  Każdemu Zwycięzcy, posiadającemu Voucher na wygraną przysługuje jedno wynajęcie samochodu klasy premium na 2 dni.

 3. Vouchery na realizację nagród można realizować do dnia 31 maja 2019 roku.
 4. Realizacja nastąpi po uzgodnieniu możliwego terminu z Przyrzekającym.
 5. Przyrzekający zastrzega, iż w okresie ferii zimowych dla woj. mazowieckiego oraz tzw. długiego weekendu w maju pojazdy nie będą dostępne dla Zwycięzców.
 6. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na ekwiwalent pieniężny.
 7. Zwycięzca jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w regulaminie wypożyczalni dostępnym na www.grandmobile.pl
 8. Nagrody będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Licytacji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody w celach związanych z Licytacją, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przyrzekający Nagrody.
 3. Przyrzekający Nagrody udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestników na podstawie odrębnej umowy, na cele związane z realizacją Konkursu i wydaniem nagród w trybie art. 31 r.o.d.o.
 4. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@grandmobile.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick podany w Formularzu, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2019 Jest dostępny oraz pod adresem www.grandmobile.pl