Informacje i Regulamin

Strony umowy

1. Osoba fizyczna lub prawna wypożyczająca samochód, zwana jest dalej – Wynajmującym,

2. IDEAL PROFESSION SP Z O O, ul. Aleje Jerozolimskie 99, 02-001 Warszawa KRS 0000462729, NIP 7312045097 zwana dalej – grandmobile.pl lub wypożyczlanią

 

Informacje ogólne

3. Warunkiem korzystania wynajmu pojazdu jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Wynajmującym a Wypożyczalnią,

4. Wynajmujący oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.

6. Warunkiem skorzystania z rezerwacji pojazdu jest wyrażenie zgody przez Wynajmującego na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczlalnię do celów niezbędnych z rezerwacją On Line i zawarciem umowy najmu,

 

Wynajmujący

7. Pojazd może być użytkowany wyłącznie przez Wynajmującego lub wskazaną przez niego w umowie osobę kierującą

8. Wynajmujący i wskazana przez niego osoba kierująca muszą spełniać poniższe warunki w dniu wynajęcia samochodu:

a. Mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy co najmniej 1 rok ważne na terytorium RP,

b. W przypadku jeżeli Wynajmującym jest osoba fizyczna musi mieć ważny dowód osobisty lub paszport,

c. Jeżeli Wynajmującym jest osoba prawna do wypożyczenia potrzebne są następujące dokumenty założycielskie firmy (Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z rejestru KRS) oraz dokumenty osób upoważnionych do kierowania pojazdem.

 

Wynajem i użytkowanie pojazdu

9. Wynajmujący oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z kompletnym wyposażeniem i zobowiązuje się zwrócić go w określonym umową czasie i miejscu w nie pogorszonym stanie.

10. Wynajmujący zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

a. posiadania przy sobie dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym.

b. zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą – to jest zamykanie go na zamek i każdorazowe zabieranie dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków,

c. sprawdzanie stanu technicznego w szczególności – uzupełnianie płynu chłodniczego, oleju silnikowego, płynu do spryskiwaczy, ciśnienia w oponach, stanu ogumienia oraz innych płynów eksploatacyjnych.

d. kontroli sprawności świateł i ewentualnej wymiany żarówek.

11. Wynajmujący zobowiązuje się przestrzegać przepisów ruchu drogowego

12. Zabrania się użyczania samochodu osobom trzecim nie wskazanym w umowie jako osoby współkierujące.

13. Samochód nie może uczestniczyć w wyścigach i/lub rajdach samochodowych lub innych zawodach sportowych. Nie może być wykorzystywany do nauki jazdy. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za ponadnormatywne zużycie opon powstałej w wyniku zabronionego sposobu użytkowania pojazdu np. bardzo intensywnej jazdy tzw. palenia opon lub driftingu.

14. Wynajmujący lub osoba przez niego wskazana (współkierująca) nie może opuścić terytorium RP bez wiedzy Wypożyczalni.

15. Wynajmujący odpowiada za wszystkie wykroczenia i zdarzenia drogowe mające miejsce podczas wynajmu.

16. Wypożyczalnia udostępni dane Wynajmującego wszystkim organom ścigania na ich prośbę a w szczególności Policji i Straży Miejskiej lub innego uprawnionego organu.

17. Zabrania się palenia tytoniu w pojeździe. Jeżeli w momencie zwrotu stwierdzone zostanie naruszenie tego ustalenia Wynajmujący zostanie obciążony kosztami zgodnie z wykazem kosztów dodatkowych i kar.

18. Wypożyczalnia przekazuje samochód Wypożyczającemu z pełnym bakiem, czysty z zewnątrz, wysprzątany w środku. Pojazd powinien powinien być zwrócony w takim samym stanie. W innym przypadku obowiązuje cennik za tankowanie i czyszczenie pojazdu.

 

Płatności i kaucja

19. Płatność za wynajem dokonywana jest z góry za cały okres przed wydaniem pojazdu.

20. Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie (AC, OC, NW) obowiązujące na terenie RP z udziałem własnym w szkodzie wynoszącym 1000 zł

21. Płatność za wynajem może być dokonywana w trzech formach:

a. On line karta/przelew

b. Karta na miejscu

c. Gotówka na miejscu (ew. kaucja blokowana na karcie)

d. W przypadku płatności on line lub kartą kaucja może być wpłacona gotówką.

22. Przy podpisaniu umowy Wynajmujący wpłaca Wypożyczalni kaucję, która stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczalni wobec Wynajmującego lecz nie stanowi górnej jego granicy.

 

Zwrot pojazdu

23. Pojazd w momencie zwrotu powinien być czysty i zatankowany do pełna chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. W przeciwnym razie Wynajmujący zostanie obciążony kosztami zgodnie z wykazem kosztów dodatkowych.

24. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 minut jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby,

25. Jeżeli Wynajmujący nie zwróci pojazdu w ciągu 12 godzin od ustalanego terminu zwrotu i nie poinformuje o tym Wypożyczalni, Wypożyczalnia poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu oraz naliczy trzykrotną stawkę dobową najmu krótkoterminowego za każdy dzień zwłoki.

26. W przypadku gdy Wynajmujący odda pojazd przed terminem zawartym w umowie, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy chyba że strony postanowią inaczej.

27. Nieodłącznym elementem zwrotu pojazdu jest wypełnienie protokołu przekazania/zdania pojazdu, w którym zostanie określony stan pojazdu po wynajmie. Jeżeli stan samochodu będzie odbiegał od tego, w którym samochód był użyczany Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji.

28. Kaucja oddawana jest w momencie zwrotu nieuszkodzonego pojazdu z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami pojazdu w określonym umową czasie i miejscu.

 

Uszkodzenie lub utrata pojazdu

29. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Wynajmującemu inne roszczenia w stosunku do Wypożyczalni spowodowane awarią.

30. Jeżeli pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie, wówczas Wynajmujący jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie Wypożyczalni, wezwanie Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskanie danych sprawcy. Wypożyczający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za zdarzenie w przypadku gdy Policja potwierdzi winę sprawcy.

31. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Wynajmującego jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji oraz Wypożyczalnię dzwoniąc pod numer +48 739 065 712

Dodatkowo Wynajmujący zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wypożyczalnią w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Wynajmujący zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty do Wypożyczalni.

32. Wynajmujący odpowiedzialny jest w pełni finansowo za wszystkie szkody nie objęte ubezpieczeniem AC.

33. Wynajmujący ponosi pełna odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych i/lub jakichkolwiek innych substancji uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

34. W przypadku szkody z winy innego użytkownika ruchu, Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy. W przypadku szkody z winy Wynajmującego, Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kaucji. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.

 

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

35. Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych oraz rozliczenie ich z kaucji jako zaliczki kosztów dodatkowych:

a. zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz – 35 zł

b. zwrot brudnego pojazdu wewnątrz – 35 zł

c. zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt paliwa powiększony o 30zł opłaty manipulacyjnej.

d. zgubienie kluczyków i/lub pilota do alarmu – 1200 zł

e. zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia – 400 zł

f. nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 400 zł

g. celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – 300zł

h. przywłaszczenie lub zmiana części i elementów pojazdu – 300 zł

i. holowanie innego pojazdu – 300 zł

j. wyjazd zagraniczny nie zgłoszony Wypożyczalni do krajów UE – 800 zł

k. wyjazd zagraniczny nie zgłoszony Wypożyczalni do krajów poza UE – 2000 zł

l. używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do celów sportowych 1000 zł

m. opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy Auto Casco wynajętego auta 1000 zł

n. przekroczenie ustalonego limitu kilometrów będzie rozliczone wedle stawki 1km = 0,2 zł

o. udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu dot. popełnienia wykroczenia na wniosek organów administracji państwowej i innych podmiotów – 70zł

 

Anulowanie rezerwacji

36.W celu anulowania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@grandmobile.pl
a. W przypadku anulowania rezerwacji do 48h przed planowana godziną rozpoczęcia najmu, wpłacone środki zostaną zwrócone na konto Wynajmującego,
b. W przypadku anulowania rezerwacji w okresie mniejszym niż 48h przed planowaną godziną rozpoczęcia najmu pobiera się opłatę administracyjna wysokości 100 zł a pozostała część wpłaconych środków zostanie zwrócona na konto wynajmującego,
c. W przypadku braku anulowania rezerwacji i nie odebrania auta pobiera się opłatę administracyjna wysokości 150 zł plus koszt podstawienia a pozostała część wpłaconych środków zostanie zwrócona na konto wynajmującego,

 

Postanowienia końcowe

37. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie www.grandmobile.pl są cenami brutto.
38. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
39. Umowa składa się z:
a. Umowy najmu
b. Protokołu przekazania/zdania
c. Regulamin najmu samochodów
40. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczalnia ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji zgodnie z wykazem kosztów dodatkowych i kar umownych
41. Sądem właściwym dla rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczalni
42. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.